Chức năng MRP

Chi tiết tính năng

Chức năng MRP

Chức năng MRP (Materials Requirements Planning) trong phần mềm SAP Business One (SAP B1) được sử dụng để lập kế hoạch nguyên vật liệu và quản lý quá trình cung ứng trong quá trình sản xuất hoặc mua hàng. MRP giúp dự đoán và tính toán các yêu cầu về nguyên vật liệu dựa trên lịch trình sản xuất, đặt hàng và dự đoán nhu cầu.
Nó giúp đảm bảo sự liên tục trong cung ứng nguyên vật liệu, giảm thiểu thiếu hụt và lãng phí, và tối ưu hóa quá trình sản xuất và mua hàng. Điều này giúp nâng cao hiệu suất và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Chức năng MRP (Materials Requirements Planning) trong phần mềm SAP Business One (SAP B1) được sử dụng để lập kế hoạch nguyên vật liệu và quản lý quá trình cung ứng trong quá trình sản xuất hoặc mua hàng.
  • MRP giúp dự đoán và tính toán các yêu cầu về nguyên vật liệu dựa trên lịch trình sản xuất, đặt hàng và dự đoán nhu cầu.
  • Nó giúp đảm bảo sự liên tục trong cung ứng nguyên vật liệu, giảm thiểu thiếu hụt và lãng phí, và tối ưu hóa quá trình sản xuất và mua hàng.
  • Điều này giúp nâng cao hiệu suất và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
mrp 1

MRP

MRP

Các tính năng khác