Phân hệ dịch vụ

Chi tiết tính năng

Phân hệ dịch vụ

Phân hệ Dịch vụ (Service Management) trong SAP Business One (SAP B1) được sử dụng để quản lý quá trình cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng trong doanh nghiệp. Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý yêu cầu dịch vụ, lên lịch công việc, quản lý hợp đồng dịch vụ, và theo dõi tiến trình dịch vụ khách hàng

  • Phân hệ Dịch vụ (Service Management) trong SAP Business One (SAP B1) được sử dụng để quản lý quá trình cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng trong doanh nghiệp.
  • hân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý yêu cầu dịch vụ, lên lịch công việc, quản lý hợp đồng dịch vụ, và theo dõi tiến trình dịch vụ khách hàng.
dv 1

Dịch vụ

Dịch vụ

Các tính năng khác