Phân hệ quản lý bán hàng

Chi tiết tính năng

Phân hệ quản lý bán hàng

Trong SAP Business One (SAP B1), phân hệ Quản lý Bán hàng (Sales Management) được sử dụng để quản lý quá trình bán hàng và các hoạt động liên quan trong doanh nghiệp. Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý khách hàng, đơn hàng, hợp đồng, báo giá và các hoạt động bán hàng khác. Giúp doanh nghiệp quản lý quá trình bán hàng một cách hiệu quả. Nó cung cấp các công cụ để tăng cường quy trình bán hàng, tối ưu hóa tương tác khách hàng và theo dõi hiệu suất bán hàng để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn.

  • Phân hệ Quản lý Bán hàng (Sales Management) được sử dụng để quản lý quá trình bán hàng và các hoạt động liên quan trong doanh nghiệp.
  • Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý khách hàng, đơn hàng, hợp đồng, báo giá và các hoạt động bán hàng khác.
  • Giúp doanh nghiệp quản lý quá trình bán hàng một cách hiệu quả.
  • Nó cung cấp các công cụ để tăng cường quy trình bán hàng, tối ưu hóa tương tác khách hàng và theo dõi hiệu suất bán hàng để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn.
Phân hệ bán hàng

Các tính năng khác