Phân hệ quản lý cơ hội

Chi tiết tính năng

Phân hệ quản lý cơ hội

Trong SAP Business One (SAP B1), phân hệ Quản lý Cơ hội (Opportunity Management) được sử dụng để quản lý quá trình tiếp cận, phân tích và theo dõi các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp. Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để xác định, đánh giá và theo dõi tiềm năng kinh doanh và tối ưu hóa quá trình bán hàng. Giúp doanh nghiệp quản lý quá trình bán hàng và phát triển cơ hội kinh doanh. Nó cung cấp khả năng theo dõi và điều chỉnh tiềm năng kinh doanh, quản lý hoạt động bán hàng và tối ưu hóa quy trình bán hàng để tăng cường hiệu suất và đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn.

  • Phân hệ Quản lý Cơ hội (Opportunity Management) được sử dụng để quản lý quá trình tiếp cận
  • Phân tích và theo dõi các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp
  • Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để xác định
  • Đánh giá và theo dõi tiềm năng kinh doanh và tối ưu hóa quá trình bán hàng
  • Giúp doanh nghiệp quản lý quá trình bán hàng và phát triển cơ hội kinh doanh
  • Nó cung cấp khả năng theo dõi và điều chỉnh tiềm năng kinh doanh
  • Quản lý hoạt động bán hàng và tối ưu hóa quy trình bán hàng để tăng cường hiệu suất và đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn

 

cohoikinhdoan 1
Cơ hội kinh doanh

Các tính năng khác