Phân hệ quản lý dự án

Chi tiết tính năng

Phân hệ quản lý dự án

Trong SAP Business One (SAP B1), phân hệ quản lý dự án (Project Management) được sử dụng để quản lý và theo dõi các dự án trong doanh nghiệp. Phân hệ này cung cấp các công cụ để lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý tài nguyên, và phân bổ nguồn lực cho các dự án

  • Trong SAP Business One (SAP B1), phân hệ quản lý dự án (Project Management) được sử dụng để quản lý và theo dõi các dự án trong doanh nghiệp.
  • Phân hệ này cung cấp các công cụ để lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý tài nguyên, và phân bổ nguồn lực cho các dự án.
duan 1
quanlyduan

Các tính năng khác