Phân hệ quản lý nguồn lực

Chi tiết tính năng

Phân hệ quản lý nguồn lực

Trong SAP Business One (SAP B1), phân hệ Quản lý nguồn lực (Resource Management) là phân hệ dung để khai báo và lập kế hoạch nguồn lực cho sản xuất. Bao gồm nguồn lực về máy móc thiết bị và nhân công. Nhằm mục đích đánh giá, kiểm tra tình trạng bận dỗi của các nguồn lực này. Từ đó các cấp quản lý quyết định các phương án thực thi sản xuất.

  • Trong SAP Business One (SAP B1), phân hệ Quản lý nguồn lực (Resource Management) là phân hệ dung để khai báo và lập kế hoạch nguồn lực cho sản xuất.
  • Bao gồm nguồn lực về máy móc thiết bị và nhân công.
  • Nhằm mục đích đánh giá, kiểm tra tình trạng bận dỗi của các nguồn lực này.
  • Từ đó các cấp quản lý quyết định các phương án thực thi sản xuất.
dangmucdulieu

Danh mục dữ liệu

khadapung

Khả năng đáp ứng nguồn lực

Nguồn lực

Các tính năng khác