Phân hệ quản lý sản xuất

Chi tiết tính năng

Phân hệ quản lý sản xuất

Phân hệ Quản lý Sản xuất (Production Management) trong SAP Business One (SAP B1) được sử dụng để quản lý các hoạt động sản xuất và quá trình sản xuất trong doanh nghiệp. Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để lập kế hoạch sản xuất, quản lý lịch trình, theo dõi tiến độ, quản lý nguyên vật liệu và tối ưu hóa hoạt động sản xuất. Điều này giúp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu suất và đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

  • Phân hệ Quản lý Sản xuất (Production Management) trong SAP Business One (SAP B1) được sử dụng để quản lý các hoạt động sản xuất và quá trình sản xuất trong doanh nghiệp.
  • Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để lập kế hoạch sản xuất, quản lý lịch trình, theo dõi tiến độ, quản lý nguyên vật liệu và tối ưu hóa hoạt động sản xuất.
  • Điều này giúp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu suất và đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp một cách hiệu quả.
lenhsanxuat

Lệnh sản xuất

Sản xuất

Các tính năng khác