Phân hệ quản lý thông tin đối tác kinh doanh

Chi tiết tính năng

Phân hệ quản lý thông tin đối tác kinh doanh

Trong SAP Business One (SAP B1), phân hệ Quản lý Thông tin Đối tác kinh doanh (Business Partner Management) được sử dụng để quản lý thông tin về các đối tác kinh doanh trong doanh nghiệp, bao gồm khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác khác. Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý thông tin chi tiết về đối tác kinh doanh, quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp, và các hoạt động liên quan đến đối tác. Giúp doanh nghiệp quản lý thông tin và quan hệ với các đối tác kinh doanh một cách hiệu quả. Nó cung cấp các công cụ để theo dõi và tương tác với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác khác, tăng cường quản lý quan hệ và nắm bắt thông tin quan trọng để đạt được sự thành công trong hoạt động kinh doanh.

  • Phân hệ Quản lý Thông tin Đối tác kinh doanh (Business Partner Management) được sử dụng để quản lý thông tin về các đối tác kinh doanh trong doanh nghiệp, bao gồm khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác khác.
  • Phân hệ này cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý thông tin chi tiết về đối tác kinh doanh, quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp, và các hoạt động liên quan đến đối tác.
  • Giúp doanh nghiệp quản lý thông tin và quan hệ với các đối tác kinh doanh một cách hiệu quả.
  • Nó cung cấp các công cụ để theo dõi và tương tác với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác khác, tăng cường quản lý quan hệ và nắm bắt thông tin quan trọng để đạt được sự thành công trong hoạt động kinh doanh.
Đối tác

Các tính năng khác