Phân hệ Tài chính và Kế toán

Chi tiết tính năng

Phân hệ Tài chính và Kế toán

Phân hệ Tài chính và Kế toán trong SAP B1 giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động tài chính và kế toán một cách hiệu quả, từ quản lý hạch toán đến tạo báo cáo tài chính chi tiết. Nó cung cấp các công cụ để theo dõi và kiểm soát tài chính của doanh nghiệp và đáp ứng các yêu cầu báo cáo và tuân thủ pháp luật.

  • Giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động tài chính và kế toán một cách hiệu quả
  • Từ quản lý hạch toán đến tạo báo cáo tài chính chi tiết
  • Cung cấp các công cụ để theo dõi và kiểm soát tài chính của doanh nghiệp
  • Đáp ứng các yêu cầu báo cáo và tuân thủ pháp luật
Tài chính kế toán

Các tính năng khác